مست عشقم

مست شوقم

مست دوست

مست آن دلبر

که عالم مست اوست

ما داریم میریم مشهد ، نائب الزیاره همه تون هستیم.

حلال کنید....