یا لطیف...

با که باید گفت آخر ؟

روزها من

با دستان شخم خورده ی خویش

زمین را زخم می زدم

                                عشق بکارم .

و آنان

          شبی ناگاه

تا رسیدند ؛

زمین را دریدند ؛

                          ریشه ها را جویدند .

با که باید گفت آخر ؟