هی،


سیاه سایه وار


کجای این شب مبهوت پنهانی؟!


هی،


سکوت بی زوال


کجای این بی کلامی آهنگها پنهانی؟!


من،


دلم ترانۀ فریاد میخواهد.


                                               " سوزان یگانه "