تمام قصه ها تمام خواهند شد .

 

 مثل نگاه آفتاب

 که هنگام پسین

 شب کوری خود را

                      می گرید ،

 تمام قصه ها  تمام خواهند شد .

 و  گنجشک های جنبش و تلاش

 دسته دسته

                به آشیانه های سرد سکون

                                                  باز می گردند .

 و گله های گوسپندان لحظه های روزهای آفتابی

 که هنگام سحر

 بع بع پیروزشان

                  خاک کوچه را بیدار می کرد ،

 با آوای نی چوپان غروب

 کوچه را 

          برای گرگ های سیاهی

                                        خالی می کنند .

 و تمام قصه ها تمام خواهند شد .

 

 تنها کلاغ می ماند

                        که قصه می داند :

 قصه ی پاییز در جالیز .

 

 تنها کلاغ  می ماند

                      که شعر می خواند :

 شعر غم آمیز پالیز در پاییز .

 

  بارش باران برگ هاست .

 بر سنگفرش کوچه ها

 و ریزش برگ های باران .

 شکوفه های برف

 بر بام شاخه های خشک می نشیند  ،

 بر جای برف های شکوفه .

 

 و آفتاب سنگین مه

 بر جای مه رنگین آفتاب .

 

 برادران

         پشت بر پشت

 قصه ی دردزای جدایی را آغاز می کنند

  و  یاران

         رو در روی

 با برق دشنه ها

 یکدیگر را ریشخند خواهند کرد .

 و تمام قصه ها تمام خواهند شد ،

 مثل نگاه آفتاب

 که هنگام پسین

 شب کوری خود را

                       می گرید .

 بی عشق با انسان

 تمام قصه ها تمام خواهند شد .

 

 "شهاب آذر شب"