دلم برای خدایم عجیب تنگ است

 

و تنهائیم بس بزرگ ، آنقدر بزرگ

 

که جز او هیچ کس را یارای پر کردنش نیست . . .

. . .