خداوندا

تو می دانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است

چه زجری می کشد آن کس که انسان است

و از احساس سرشار است!...

دکتر شریعتی