كاش آسمان حرف كوير را مي فهميد و اشك خود را نثار گونه هاي خشك كوير مي كرد...

 كاش دلها آنقدر خالص بودند كه دعا ها قبل از پائين آمدن دستها مستجاب مي شدند...

 كاش مهتاب با كوچه هاي تاريك شب آشنا تر بود...

 كاش بهار آنقدر مهربان بود كه باغ را به دست خزان نمي سپرد...

 كاش در قاموس غصه ها ، شكوه لبخند در معني داغ اشك گم نمي شد...

 كاش مرگ؛ معناي عاطفه را مي فهميد ...

 كاش...

 كاش...

 كاش...