گفتی که : چو خورشید زنم سوی تو پر


چون ماه شبی می کشم از پنجره سر


اندوه که خورشید شدی!...


تنگ غروب.....


افسوس که مهتاب شدی وقت سحر!...