هبوط در کوير

kasra2754.gif

هبوط درکویر
صحرای بیکران عدم خوابگاه مرگ و جولانگاه هول،

آسمان !

 کشور سبزآرزوها ، چشمه مواج وزلال نوازشها ، امیدها ، و
انتظار ! انتظار ! انتظار ! …
و آسمانش سراپرده ملکوت خدا و بهشت ! بهشت !
آنجا که میتوان آنچنان که باید بود
آنجا که میتوان آنچنان که شاید ، زیست !
و انگاه می بینی ، در این کویری که به عدم میماند ، عدم _ آنچنانکه خــــدانیز خلقت جهان را در آن جا آغاز کرد _ " انسانی تنها " ، این خداگونه تبعیدی ، دراعماق دور این کویر بیکرانه پر آفتاب ، دست اندر کار یک " توطئه بزرگ " است !
تو طئه ای بهمدستی خدا و عشق
برای باز آفرینیجهان !

  فلک را سقف بشکافتن و طرحی دیگر انداختن " ، خلقتی دیگر بر روی ویرانه هایاین عالم ، بر خرابه هر چه هست ، هر چه بود !

 بنای جهانی نو در این دنیای فرتوتحشرات بیشمار !

 جهانی که ساکنان آن سه خویشاوند ازلی اند :
خــــدا ، انســـان و عشـــق

این است " امانتی " که بر دوش آدم سنگینی میکند و این است آن " پیمانی " که در نخستین بامداد خلقت با خدا بستیم و " خلافت " او را در کویر زمینتعهد کردیم .
ما برای همین " هبوط " کردیم و اینچنین استکه بسوی او باز میگردیم......

دکتر شریعتی

/ 2 نظر / 27 بازدید
پريسا

و عشق صدای فاصله هاست ... صدای فاصله هايی که غرق ابهامند ....